YDG Cymru

This content is also available in English

Mae YDG Cymru yn uno arbenigwyr ym mhob maes o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD) ym Mhrifysgol Caerdydd ag ystadegwyr, economegwyr ac ymchwilwyr cymdeithasol o Lywodraeth Cymru. Mae’r technegau dadansoddi data o’r radd flaenaf a’r rhagoriaeth ymchwil a ddatblygwyd, ynghyd â’r Gronfa Ddata SAIL fyd-enwog, yn caniatáu ar gyfer darparu ymchwil gadarn, ddiogel ac addysgiadol.

Nod y data sy’n cael ei gysylltu a’i ddadansoddi gan YDG Cymru yw mynd i’r afael â meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu yng Nghymru, fel y’u hamlygir yn strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cymru. Bydd y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, llesiant, sgiliau a chyflogaeth wrth wraidd gwaith y bartneriaeth, yn ogystal â blaenoriaethau’r llywodraeth sy’n dod i’r amlwg, fel datgarboneiddio.

Bydd gwaith YDG Cymru yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddeall llawer mwy am y berthynas rhwng gwahanol feysydd darparu gwasanaeth – er enghraifft, y cysylltiad rhwng iechyd a thai – ac i ddeall profiadau pobl yn well wrth iddynt symud trwy wahanol wasanaethau. Bydd hyn, yn ei dro, yn hwyluso’r broses o ddatblygu polisi sydd wedi’i integreiddio’n well i gynorthwyo cenedlaethau’r dyfodol.

Mae YDG Cymru yn ychwanegu at hanes o ddefnyddio dulliau a seilwaith arloesol i gysylltu a dadansoddi data dienw yn ddiogel. Mae dadansoddiadau blaenorol wedi cyfrannu at waith datblygu, monitro a gwerthuso ymyriadau polisi Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr adroddiadau canlynol: Tlodi Tanwydd, cymorth digartrefedd Cefnogi Pobl a’r datblygiad blynyddoedd cynnar Dechrau’n Deg.

Ariennir YDG Cymru yn uniongyrchol am gyfnod cychwynnol o dair blynedd rhwng Gorffennaf 2018 a Gorffennaf 2021 gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) gyda chyfran bwrpasol o’r cyfanswm o wedi fuddsoddi yn YDG DU. Am fwy o wybodaeth am sut  Ariennir YDG DU, gweler Amdanom Ni. Gellir gweld mwy o fanylion am y grant a ddyfarnwyd ar Porth i Ymchwil y DU (UKRI) platfform Ymchwil ac Arloesi.

ADR Wales Partners

Cardiff University logo
Swansea University logo
Welsh Government logo
Sail Databank logo
WISERD logo

The ADR UK Partners

You are currently offline. Some pages or content may fail to load.